ÚČTOVNÍCTVO, DANE A MZDY

Ponúkame komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva,
miezd, spracovanie personálnej agendy a ekonomické poradenstvo.

Spracujeme jednoduché účtovníctvo pre fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania alebo samostatne zárobkovej činnosti podľa príslušného zákona. Povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo majú tie podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú podnikanie na základe živnostenského oprávnenia vydaného živnostenským úradom, a teda nie sú zapísané v obchodnom registri.

Vedenie jednoduchého účtovníctva pozostáva z týchto výkonov:

• evidencia príjmov, výdavkov
• vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
• vedenie peňažného denníka
• evidencia knihy záväzkov a pohľadávok
• evidencia bankových dokladov
• evidencia pokladničných dokladov
• evidencia krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
• spracovanie mzdovej agendy
• vypracovanie dane z príjmu
• vypracovanie dane z pridanej hodnoty
• vypracovanie dane z motorových vozidiel
• daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo

V rámci účtovných služieb ponúkame vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov a aktuálne výstupy z účtovníctva.
Kladieme dôraz na to, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľských subjektov.
Účtovníctvo vedieme preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Všetky nejasnosti, na ktoré narazíme pri spracovávaní dokladov hneď konzultujeme telefonicky, emailom alebo osobne.

Vedenie podvojného účtovníctva pozostáva z týchto výkonov:

• vedenie hlavnej knihy
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
• vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
• evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
• spracovanie mzdovej agendy
• vypracovanie dane z príjmu
• vypracovanie dane z pridanej hodnoty
• vypracovanie dane z motorových vozidiel
• daňové, účtovné a podnikateľské poradenstvo

Spracujeme Vám daňové priznania podľa Vašich potrieb:

 • daň z príjmu fyzickej osoby
 • daň z príjmu právnickej osoby
 • daň z pridanej hodnoty
 • súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • daň z motorových vozidiel
 • hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb

Daň z príjmu fyzických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb musí podať každá fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku a ktorej príjmy tvoria:

 • príjmy zo závislej činnosti
 • príjmy z podnikania, zo samostatne zárobkovej činnosti alebo z prenájmu
 • príjmy z kapitálového majetku
 • ostatné príjmy

Sadzba dane z príjmu fyzických osôb je 19%.

Daň z príjmov právnických osôb

Daň z príjmov právnických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Daňové priznanie pre daň z príjmu právnických osôb má takmer každá právnická osoba, ktorá podniká a pôsobí na území Slovenskej republiky. Právnická osoba je subjekt, ktorý má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného výkonu.
Predmetom dane z príjmu právnickej osoby sú:

 • príjmy dosiahnuté z poskytovaných služieb
 • príjmy dosiahnuté z predaja tovarov
 • príjmy dosiahnuté z predaja majetku

Sadzba dane z príjmu právnických osôb je 23%.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty označovaná aj ako DPH, je nepriama daň, ktorú upravuje zákon č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. DPH je jedným z najväčších príjmov peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu jednotlivých krajín, kde sa tovar alebo služba predáva.
Sadzba dane z pridanej hodnoty, teda „DPH“ je 20%.

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Od 1.1.2013 došlo k zmene definície predmetu dane v § 84 zákona, kde sa zadefinovalo, že predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov.
Mení sa aj spôsob výpočtu pomernej časti dane k zdaňovaciemu obdobiu, ak sa používa motorové vozidlo len časť zdaňovacieho obdobia. Platí sa daň vo výške 1/365 (priestupný rok 1/366), kedy sa auto používalo na podnikanie.

Vedenie mzdovej agendy je proces, pri ktorom je nutnosťou sa riadiť množstvom zákonov a predpisov. Samotné spracovanie pozostáva z výpočtu mzdy, odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne a ostatných potrebných náležitostí.

V rámci vedenia miezd a personalistky poskytujeme:

 • výpočet mzdy
 • výplatné pásky
 • rekapituláciu miezd
 • prevodný príkaz na úhradu miezd
 • evidenciu dovoleniek
 • prihlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • odhlásenie zamestnancov zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vypracovanie výkazov do poisťovní a prehľadov na daňový úrad
 • poradenstvo

LauSam s.r.o.,
Husárska 626/34,
040 01 Košice

Kontakt
E-mail: info@lausam.sk
Tel. č.: +421 917 047 211

IČO: 47140798
DIČ: 2023760717
IČ DPH:  SK2023760717